Deklaracja Dostępności

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsp3.radom.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • – niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
  • – część plików nie jest dostępnych cyfrowo;
  – niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność;
  • – niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Wyłączenia
 • – strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • – mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Data sporządzenia deklaracji
 • Deklarację sporządzono dnia 22 września 2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Radomiu.
 • Kontakt i informacje zwrotne
 • – Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: dyrektor Mirosława Ruta. Kontakt e-mail: sekretariat@zsp3.radom.pl – Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  – Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

  Procedura wnioskowo-skargowa

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądnie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

  Dostępność architektoniczna

  1. Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 znajduje się przy ul. Długojowskiej 6 w Radomiu.

  2. Budynek składa się z 3 kondygnacji (parter, I piętro, II piętro);

  3. Sale zajęć uczniów, z których korzystają znajdują się na II piętrze; oddziały przedszkolne zajmują sale na parterze oraz na I piętrze budynku;

  4. Do budynku prowadzi wejście główne, przy którym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Z prawej strony budynku znajduje się wejście boczne, z którego również można korzystać;

  • 5. W budynku nie ma windy, platformy, schodołazu, informacji głosowych, pętli indukcyjnych;
  • 6. Aby dostać się na I i II piętro należy pokonać schody;
  • 7. Przedszkole posiada parking, który jest dostępny dla pracowników i rodziców;
  • 8.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online;
  1. 9. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem po poinformowaniu osób wpuszczających na teren przedszkola;

  Aplikacje mobilne

  Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Radomiu ul. Długojowska 6