Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna

Szanowni Państwo,
     W ramach projektu UNICEF (ASA), w którym bierze udział nasza placówka, oferujemy dostęp do bezpłatnych konsultacji prowadzonych przez specjalistów, takich jak: psychiatrzy, psychoterapeuci, psycholodzy kliniczni, pedagodzy specjalni oraz asystenci kulturowi. Konsultacje będą prowadzone od 13 listopada do 9 grudnia bieżącego roku. Pula dostępnych konsultacji jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Konsultacje są dostępne dla rodziców. Mogą z nich skorzystać tylko szkoły i przedszkola zakwalifikowane do projektu. Podczas konsultacji można porozmawiać z specjalistą na temat niepokojących zachowań uczniów/dzieci, relacji z dziećmi, trudnych emocji i podobnych kwestii.
     Warto zaznaczyć, że konsultacje są anonimowe, a do ich zapisania niezbędny jest specjalny kod, który może wygenerować nauczyciel specjalista lub dyrektor szkoły.
Kod można odebrać indywidualnie w gabinecie pedagoga-psychologa szkolnego od:
– pani. Marii Wideńskiej, p. Ksymeny Stępniewskiej – Niedziałek, p. Agaty Goraj, nauczycielki p.Ewy Kapusty oraz w gabinecie wicedyrektorów.
Kody należy wykorzystać na stronie zapisów https://asa.ibe.edu.pl/portal/konsultacje.

    Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, udzielają uczniom uczęszczającym do tych przedszkoli, szkół i placówek, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizują tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu.

    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na:
• rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
• rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

    Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną może wynikać z:

       • z niepełnosprawności;
       • z niedostosowania społecznego;
       • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
       • z zaburzeń zachowania lub emocji;
       • ze szczególnych uzdolnień;
       • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
       • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
       • z choroby przewlekłej;
       • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
       • z niepowodzeń edukacyjnych;
       • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
       • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

      Należy pamiętać, że korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest nieodpłatne i dobrowolne.

      Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

     Pomocy udzielają nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny. Współpracują z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi przedszkolami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

          1) rodzicami uczniów;
          2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
          3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
          4) innymi przedszkolami szkołami i placówkami;

          5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

    W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

          1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
          2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
          3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
          4) porad i konsultacji.

          Więcej o pomocy psychologiczno – pedagogicznej znajduje się w pliku do pobrania zamieszczonym poniżej.

Przedszkole Publiczne Nr 20 w Radomiu