RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:
1)administratorem danych osobowych uczniów i wychowanków jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Radomiu, ul. Długojowska 6, 26-600 Radom
2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida
e-mail: bodo.radom@gmail.com
3)dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 900 ze zm.), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4)dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa
5)każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
6)każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
7)podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
8)dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
9)dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Radomiu ul. Długojowska 6