RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

     Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
     1) administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Radomiu, ul. Długojowska 6, 26-600 Radom;
     2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

     3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;
     4) każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody;
     5) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
     6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa;
     7) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida, e-mail: bodo.radom@gmail.com;
     8) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich;
     9) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Radomiu ul. Długojowska 6